Koncepcia

 

KONCEPCIA

Cieľom školy BESST je poskytnúť žiakom to NAJLEPŠIE v oblasti vzdelania a výchovy, a tak umožniť ich osobné naplnenie a úspešné začlenenie sa do spoločnosti.

Okrem toho, že v plnej miere napĺňame slovenský štátny vzdelávací program, poskytujeme aj vzdelávanie anglického jazyka a prírodných vied podľa medzinárodných štandardov Cambridge University.

Nastúpili sme na cestu, ktorou sa vydávajú najlepšie školy Európskej únie. Na cestu prípravy komplexnej osobnosti pre život v modernej spoločnosti, v rámci ktorej sa rozvíja týchto 8 kompetencií:

Komunikácia:  komunikačná kompetencia vyplýva z osvojenia si jazyka. V našom prípade si žiaci osvoja okrem materinského aj anglický jazyk. V rozvrhu navyše nájdete aj hodinu anglickej  literatúry, ktorú vyučujú ´native speakers´ (rodení angličania). Okrem hodín anglického jazyka deti ´speakujú´ aj na hodinách matematiky, prírodných vied (Science), ale aj na informatickej, výtvarnej a telesnej výchove.

Informačná a komunikačná technológia: škola je vybavená najmodernejšou technikou, ktorá je pre deti každodenným pomocníkom pri ich práci. Interaktívna tabuľa a počítač sú v každej triede samozrejmosťou.

Matematická gramotnosť a kompetencie v oblasti matematiky, prírodných a technických vied: u nás je matematika úplne iná. Tri hodiny matematiky v slovenčine a tri hodiny v angličtine nám dávajú dostatok priestoru na to, aby sme si mohli všetky javy, operácie a vzorce aj názorne ukázať i vyskúšať. Pomôcky zostavené na princípe Montessori pedagogiky, ktoré nájdete v triedach, pomáhajú deťom dôkladne pochopiť princípy matematiky.

Podnikavosť a iniciatívnosť: základom každého podnikania je dobrý nápad, ambície a dôkladná príprava. Deti vedieme k tomu, aby svoje nápady  vedeli prezentovať,  ale aj realizovať. Vytváraním projektov rozvíjame schopnosť plánovať, organizovať, riadiť, poverovať a hodnotiť.

Interpersonálne a občianske kompetencie: každý týždeň začíname ´elipsou´ – spoločným posedením žiakov s triednymi učiteľmi. Žiaci majú dostatok priestoru na to, aby sa podelili so svojimi zážitkami, ale aj prípadnými problémami, ktoré spoločne, v kruhu triedy, vyriešime. Žiaci sa tak učia sebavyjadreniu a získavajú pocit neohrozeného prostredia.

Osvojenie schopnosti učiť sa: to, čo sa žiaci naučia, je veľmi dôležité. Pre nás je však dôležité aj to, ako sa to naučia, t.j. aby si žiaci vedeli zorganizovať vlastné učenie sa, posúdiť svoju vlastnú prácu a v prípade potreby vyhľadali pomoc.  Naši žiaci si tak veľkú časť učiva osvoja priamo počas vyučovania.

Všeobecný kultúrny rozhľad: kreatívne vyjadrenie svojich myšlienok, skúseností, emócií prostredníctvom hudby, literatúry a výtvarných umení je u žiakov podporované nielen počas vyučovacích hodín, ale aj počas krúžkov – moderný tanec, šikovné ruky, výtvarný krúžok či hra na hudobný nástroj.

Telesno – pohybová kompetencia: každý deň majú deti 45 minútovú prestávku – pobyt vonku, kde si môžu na školskom dvore zahrať obľúbené loptové hry, zasúťažiť si a zahrať sa na preliezkach i trampolíne. Každoročne ponúkame lyžiarsky výcvik a školu v prírode pre všetky deti. Deti majú na výber z viacerých športových krúžkov ako taekwondo, futbal, tanec, plávanie…