Krúžky

Názov krúžku/Čas krúžku

Zodpovedný vedúci

Náplň krúžku

Športovo- pohybová príprava

Piatok 13:00-14:00

Martina Paráková

Osvojiť si základy rôznych športových disciplín. Prostredníctvom športových aktivít a zábavných hier zlepšiť koordináciu pohybov, zdokonaliť základné lokomočné pohyby, zväčšiť vitálnu kapacitu pľúc a vzbudiť u detí záujem o pohyb.

Hra na zobcovú flautu

Piatok 13:00-14:00

Bc. Paulína Jurisová

Postupné osvojovanie si správnej techniky  hry na zobcovú flautu- správne držanie flauty, dýchanie, tvorenie tónov a artikulácie tvorených tónov. Zároveň vplývať na rozvoj sluchového, zrakového vnímania a rozvoj jemnej motoriky počas hry na flautu.

Ľudovo dramatický krúžok

Štvrtok 13:00-14:00

Mgr. Magdaléna Kováčová

Prostredníctvom dramatických hier a cvičení postupne strácať ostych prejaviť sa pred skupinou rovesníkov, neskôr aj pred obecenstvom. Prostredníctvom hlasových a artikulačných cvičení posilňovať vyjadrovacie schopnosti a oromotoriku.

Výtvarný krúžok

Štvrtok 13:00-14:00

Bc. Ivana Pukalíková

Prostredníctvom zábavných výtvarných činností rozvíjať elementárne základy výtvarnej výchovy. Postupne vybudovať pozitívny vzťah k umeleckému vnímaniu sveta. Prostredníctvom nových výtvarných techník rozvíjať fantáziu detí a estetickú citlivosť.

Zábavná veda

Streda 13:00-14:00

Mgr. Beáata Gajdošová

Prostredníctvom zábavných pokusov vzbudiť u detí záujem o vedu a výskum. Vnímať a pomenovávať rôzne prírodovedné, fyzikálne a chemické javy. Zoznámiť sa s prostredím laboratória  a osvojiť si bezpečnosť pre manipulácií s rôznymi predmetmi a látkami.

Metóda dobrého štartu

Pondelok/Utorok 13:00-13:30

Diana Atkinson, PhDr. Zuzana Polťáková PhD.

Prostredníctvom metódy sa zamerať na súhru zraku, sluchu a pohybu. Zdokonaliť a vyhraniť  lateralitu, zlepšiť orientáciu v telesnej schéme a priestorovej orientácií. Prácou v skupine zároveň dopomôcť k nadviazaniu a prehĺbeniu sociálnych vzťahov.

Cvičenie proti plochým nohám

Piatok 9:00-10:00

Kristína Hromadová, PaedDr. Veronika Pukancová, Mgr. Kristína Drábiková, Mgr. Barbora Martinkovičová, Bc. Lucia Madárová

Prostredníctvom zábavných hier sa zamerať na prevenciu proti plochým nohám. Cvičením zosilniť svalstvo chodidiel, nôh, koordináciu celého tela a prirodzene otužovať organizmus. Vzbudiť u detí záujem a pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám.

Book club

Piatok 13:00-14:00

Mgr. Mária Filípková

Budovať u detí predškolského veku pozitívny vzťah k literatúre a knihám. Osvojiť si pravidlá čítania kníh. Rozvíjať predčitateľskú gramotnosť a schopnosť orientovať sa v knihách. Zapamätať si obsah a reprodukovať ho v materinskom aj cudzom jazyku.

Hip- hop

Piatok 14:00-14:45

Aneta Puškárová

Prostredníctvom tanca a hudobno- pohybových hier vzbudiť u detí radosť a záujem o pohyb. Rozvíjať koordináciu pohybov, zmysel pre rytmus a spojenie improvizovaného pohybu s hudbou. Osvojiť si krátke, veku primerané tanečné choreografie.

Baletná príprava

Streda 13:00-14:00

Mgr. Lucia Kollárová

Prostredníctvom tanca si osvojiť správne držanie tela, zlepšiť koordináciu svalstva celého tela a rovnováhu. Osvojiť si základné tanečné pojmy, postoje, rytmiku. Zväčšovať rozsah pohybu, strečing, základné gymnastické prvky a rozvíjať schopnosti a fantáziu dieťaťa.

Montessori dielničky

Streda 13:00-14:00

Mgr. Barbora Jurkovičová

Hlavnou náplňou krúžku je držať sa motta: „pomôž mi, aby som to dokázal sám“. Dieťa si počas krúžku môže slobodne vybrať z ponúknutých aktivít, kde bude samé objavovať svet okolo seba. Prostredníctvom týchto aktivít prehĺbiť sústredenie dieťaťa.

Baseballová príprava

Streda 13:00-14:00

Diana Atkinson, Marek Červený

Prostredníctvom krúžku vzbudiť u detí pozitívny vzťah k športu a športovým aktivitám. Rozvinúť koordináciu pohybov a odolnosť organizmu. Rozvinúť zmysel pre fair play a tímovú spoluprácu a osvojiť si základy správnej techniky a pravidiel hry baseballu.

Plávanie

Mgr. Blanka Krajčovičová

Hravou formou sa oboznámiť s vodným prostredím. Získať základy plaveckých zručností na elementárnej úrovni. Osvojiť si správnu techniku splývania a plaveckého dýchania. Získať zručnosť orientácie pod vodou a precvičiť sebazachraňujúce činnosti.

Tanečná príprava

Martin Sianta

Prostredníctvom hravých, hudobno- pohybových aktivít sa zamerať na rozvoj zmyslu pre rytmus, pozitívny vzťah k vyjadreniu hudby pohybom. Na elementárnej úrovni si osvojiť základy spoločenských a latinsko- amerických tancov.

Hudobná škola Yamaha

Ing. Zuzana Mrázová

Cieľom krúžku je prostredníctvom hudobno- pohybových cvičení vzbudiť u detí záujem a pozitívny vzťah k hudbe. Deti si osvoja používanie detských hudobných nástrojov a improvizáciu pohybu. Zároveň si osvoja aktívne počúvanie a prežívanie hudby.