Na úvod

Súkromná materská škola BESST má 8 tried. Poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od 2,5 do 6 rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky. Je umiestnená v budove Súkromnej základnej školy BESST, Limbová 3, Trnava. Zriaďovateľom je BESST s.r.o. Limbová 3, Trnava.

Predškolskú výchovu a vzdelávanie zabezpečujú kvalifikované učiteľky..

V súlade s plnením cieľov ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU deťom ponúkame:

 • bilingválne vzdelávanie zabezpečené anglicky hovoriacou učiteľkou v každej triede formou prirodzenej komunikácie a učiteľmi s rodným jazykom anglickým
 • plynulý prechod do súkromnej bilingválnej základnej školy
 • maximálne 16 detí v triede, individuálny prístup
 • nadštandardné služby v oblasti prípravy predškolákov na vstup do základnej školy – Metóda dobrého štartu, tréning fonematického uvedomovania, otvorené hodiny v základnej škole
 • interného logopéda – každodenná a celodenná starostlivosť
 • externého psychológa podľa potrieb materskej školy
 • moderné vybavenie – počítače, interaktívne tabule a pomôcky, IPady – 17 kusov (moderné aplikácie na rozvoj rôznych oblastí vývinu)
 • montessori pomôcky v každej triede
 • relaxačnú miestnosť zariadenú pomôckami na rozvoj pohybových schopností, prevenciu plochých nôh, relaxačné cvičenia, …
 • telocvične, ihriská
 • spoluprácu so ZŠ a gymnáziom – kvízy, otvorené hodiny, divadielka, čítanie rozprávok  pre deti materskej školy
 • krúžky
 • vlastnú knižnicu
 • školský autobus – výlety do okolia, odvoz na rôzne akcie
 • návštevy mestskej knižnice, dopravného ihriska, centra voľného času
 • spoluprácu so spriatelenými škôlkami – prehliadky tvorivosti – BESSTINKA
 • základné kurzy lyžovania, korčuľovania, plávania (KLUB KVAPKA), tanca (TANEČNÁ ŠKOLA SWING), školu v prírode
 • akcie pre rodičov, tvorivé dielne, výlety s rodičmi cez víkendy, vystúpenia pre rodičov na pódiu s osvetlením a ozvučením
 • divadielka, karneval, detské koncerty, Deň matiek, Deň otcov, Deň detí, rozlúčku s predškolákmi, prespávanie v MŠ a mnoho ďalších zaujímavých akcií