BESST

Koncepcia MŠ

Materská škola vznikla ako prirodzená potreba kontinuálneho vzdelávania. Preto sme sa rozhodli ponúknuť výchovu a vzdelávanie aj pre deti predškolského veku:

  • tak, aby bola zachovaná následnosť MŠ – ZŠ – SŠ.
  • tak, aby dieťa plynulo prechádzalo z jedného stupňa vzdelávania na ďalší stupeň bezstresovo, ale s vysokými nárokmi na dosiahnutú úroveň zručností, schopností a vedomostí.

Deti sú v našej materskej škole zaradené do 4 vekových skupín:

  1. veková skupina – dva a pol až trojročné deti
  2. veková skupina – troj až štvorročné deti
  3. veková skupina – štvor až päťročné deti
  4. veková skupina – päť až šesťročné deti

Highlights:

Bilingválne vzdelávanie:  v našej MŠ sme zabezpečili prostredie, v ktorom  jedna učiteľka v triede komunikuje v slovenskom a druhá v anglickom jazyku. Takto vieme zabezpečiť rovnocenný verbálny rozvoj detí v dvoch jazykoch.

Aktivity s učiteľmi s rodným jazykom anglickým:  v našej MŠ pracujú aj učitelia s rodným jazykom anglickým, ktorí spestria výučbu.

Kompatibilita s ISCED 0 :  keďže štandardy pre prácu v materskej škole sú pre Slovenskú republiku vypracované precízne, pri našich celoročných plánoch z nich vychádzame a riadime sa nimi. Teda každé dieťa navštevujúce našu MŠ nadobudne minimálne také zručnosti a vedomosti ako porovnateľné dieťa v inej slovenskej materskej škole.

Rozvoj matematických predstáv, poznávania jazyka, prírodných vied: používaním špeciálnych didaktických pomôcok a iných foriem práce, ako sú v klasických triedach materskej školy, dokážeme objaviť a rozvíjať individuálny talent dieťaťa v rôznych oblastiach.

Dôraz na individualitu dieťaťa: sme si vedomí, že každé dieťa je iné. Má svoje záľuby, svoj talent a svoju rýchlosť práce. Tieto danosti detí plne rešpektujeme.

Rozvoj pozitívnych vlastností, rozvoj emocionálnej inteligencie: veľký dôraz kladieme na slušné správanie, na zvládanie  a budovanie osobnosti dieťaťa. Podporíme a rozvíjame jeho samostatnosť, prebratie zodpovednosti za výsledky práce, prijatie a nápravu chýb. Zameriavame sa na umenie pracovať v kolektíve a riešenie konfliktov.

Všestranný rozvoj v jednotlivých zložkách výchovy: v našom zariadení ponúkame hru na hudobný nástroj, kurz korčuľovania, celoročnú výučbu plávania, tanca a lyžiarsky kurz.

Nižšie počty detí v triede: do tried zaradíme deti tak, aby bola možná individuálna práca, pokoj pri práci a samozrejme bezpečnosť detí pri akejkoľvek činnosti.

Vybavenie materskej školy: materská škola je vybavená pomôckami, ktoré rešpektujú špecifiká detskej práce, zvládnutie okolitého sveta dieťaťom, rozvoj zmyslov u detí, matematických predstáv a zmocňovania sa vedomostí okolitého sveta od konkrétneho uchopenia k abstraktnému pochopeniu. Tiež máme možnosť práce so špičkovou technikou – počítačmi a interaktívnou tabuľou.

Kvalifikovaný personál: v materskej škole pracujú pedagogickí  pracovníci, ktorí sú školení, aby sa stali sprievodcami detí v duchu hesla: „Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“ Úzko spolupracujeme s logopédom, psychológom a špeciálnym pedagógom.

Stravovací režim v súlade s odporúčaniami zdravej výživy: zabezpečíme pitný režim s dennou ponukou čerstvého ovocia a zeleniny.

Deťom prispôsobený denný režim: mnohé deti najmä vo veku 5, 6 rokov už nepotrebujú popoludňajší spánok. Pre tie sú pripravené oddychové kútiky, v ktorých majú možnosť odpočinúť si  popoludní, ale nikto ich nenúti spať.

Prevádzka MŠ od 7.00 do 17.00

Režim dňa v materskej škole

7.00 – 8.30       Hry a hrové činnosti detí, ranný kruh, osobná hygiena
8.30 –  9.00       Desiata
9.00 – 10.00     Edukačné aktivity cielene plánované podľa ŠVP, pohybové a relaxačné cvičenia
10.00 – 11.30   Hry a aktivity vonku
11.30 – 12.00   Osobná hygiena, obed
12.00 – 14.30   Osobná hygiena, odpočinok

Predškoláci – krúžková činnosť, edukačné aktivity

14.30 – 15.00   Osobná hygiena, olovrant
15.00 – 17.00   Hry a hrové činnosti detí, edukačné aktivity, pobyt vonku