O škole

Súkromná materská škola má 8 tried. Poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od 2,5 do 6 rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky. Materská škola je umiestnená v budove Súkromnej základnej školy, Limbová 3, Trnava. Zriaďovateľom je BESST s.r.o., Limbová 3, Trnava.

Popri plnení cieľov Školského vzdelávacieho programu kladieme dôraz na zaradenie výučby anglického jazyka bilingválnou formou komunikácie v triedach. Komunikácia je zabezpečená anglicky hovoriacou učiteľkou na každej triede, čím zabezpečujeme plynulý prechod do súkromnej bilingválnej základnej školy.

Materská škola je predškolským zariadením, ktoré poskytuje deťom od 2,5 roka až po vstup  do ZŠ celodennú starostlivosť a dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť, zameranú na rozvoj osobnosti dieťaťa.

Predškolská výchova je zabezpečovaná kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu v MŠ.