Koncepcia

Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

Súkromné bilingválne gymnázium BESST s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým vzniklo s cieľom ponúknuť žiakom kvalitné jazykové vzdelávanie s maximálnym dôrazom na rozvoj osobnosti žiaka v pozitívnom emocionálnom prostredí.

Bilingválny charakter vzdelávania umožňuje žiakom vzdelávať sa v anglickom jazyku minimálne v piatich predmetoch v každom ročníku. Flexibilne orientovaná ponuka voliteľných predmetov umožňuje plnohodnotne rozvíjať osobnosť žiaka.

„We do the BESST for you to be the BEST.“

Budujeme školu BESST, aby si bol najlepším. 

Vzdelávame mladých ľudí s víziou, aby každý v sebe objavil svoje nadanie a schopnosti.

Súkromné bilingválne gymnázium BESST má učebný plán a školský vzdelávací program koncipovaný tak, aby vzdelávanie na súkromnom bilingválnom gymnáziu spĺňalo národné aj medzinárodné požiadavky na ukončenie štúdia na stupni ISCED 3A, konkrétne:

  • Národné požiadavky na maturitnú skúšku, ktoré vyplývajú z právnych noriem a ich neskorších znení: Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, Vyhlášky 282/2009 o stredných školách, Vyhlášky 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách, Vyhlášky 207/1993 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami a usmernením MŠVVaŠ SR pre príslušný školský rok.
  • Medzinárodné požiadavky na maturitnú skúšku, ktoré vychádzajú z anglického tarifného systému prideľovania bodov za výsledky štúdia – tzv.  „UCAS Tarifný systém“. Počet dosiahnutých UCAS tarifných bodov, ktoré žiaci získajú za známky v testoch úrovne AS-level a A-level, je vstupnou požiadavkou pre štúdium na univerzitách, nahrádzajúcou prijímacie skúšky na vysoké školy v zahraničí. Univerzity a vysoké školy zverejňujú  vstupné požiadavky na svoje vysokoškolské vzdelávanie a jednotlivé univerzity si môžu bližšie špecifikovať  podmienky prijatia pre konkrétny odbor.

Zriaďovateľ Súkromného bilingválneho gymnázia BESST má vo svojej pôsobnosti zriadené registrované Centrum Cambridgeskej Univerzity pre medzinárodné skúšky SK018, gymnázium má status Cambridge International School. Cambridgeská univerzita pre medzinárodné skúšky poskytuje svojim školám autorské práva na používanie sylabov a oprávnenie vykonávať skúšky až po GCE A Levels, ktoré sú prijímacími skúškami na univerzity v zahraničí.

Žiaci majú možnosť absolvovať v 3. ročníku IGCSE skúšky z predmetov matematika, anglický jazyk, biológia, fyzika a voliteľných predmetov. Po 3. ročníku štúdia môžu žiaci prestúpiť do triedy s medzinárodným programom A Level alebo pokračovať v bilingválnom štúdiu.

Žiaci maturujú zo slovenského jazyka a literatúry v 4. ročníku bilingválneho štúdia; z anglického jazyka a ďalších dvoch predmetov maturujú v 5. ročníku. V triede s medzinárodným programom maturujú žiaci podľa pravidiel medzinárodného programu.

Školský vzdelávací program sa nachádza v časti Dokumenty.