FAQ

 

 • OTÁZKA: Navštevujem 8. ročník ZŠ. Môžem sa prihlásiť na Vašu školu?
  ODPOVEĎ: Áno, prijímacie kritériá pre VŠP (Všeobecné študijné predpoklady) vychádzajú z učiva 5., 6., 7. ročníka a prvého polroka 8. ročníka ZŠ práve preto, aby neboli zvýhodnení žiaci 9. ročníkov základných škôl.

 • OTÁZKADcéra momentálne navštevuje 4. ročník osemročného gymnáziaMôže si podať prihlášku na Vaše bilingválne gymnázium?
  ODPOVEĎ: Áno, môže. Vo Vašom prípade sa jedná o prestup žiaka navštevujúceho gymnázium s osemročným štúdiom na inú strednú školu. Podmienky prestupu žiaka na inú strednú školu sú podrobne rozpísané v § 35 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.Prestup žiaka navštevujúceho gymnázium s osemročným štúdiom sa môže uskutočniť začiatkom piateho ročníka jeho štúdia po úspešnom absolvovaní štvrtého ročníka osemročného gymnázia (prípad Vašej dcéry).Prestup žiakov je od 1.9.2015 možné uskutočniť aj začiatkom štvrtého ročníka osemročného gymnázia – teda o prestup môžu požiadať aj zákonní zástupcovia žiaka, ktorý v čase podávania prihlášok na stredné školy navštevuje tretí ročník osemročného štúdia.Zákonní zástupcovia žiaka žiadajú o prestup riaditeľku Súkromného bilingválneho gymnázia písomne. Podmienkou prestupu je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky. Riaditeľka Súkromného bilingválneho gymnázia BESST rozhodla, že v prípade prestupu žiakov do prvého ročníka nášho gymnázia rozdielovou skúškou bude prijímacia skúška. Splnenie podmienok prijímacieho konania a úspešné ukončenie vzdelávania v danom ročníku na základnej škole je nevyhnutnou podmienkou na prijatie na bilingválne vzdelávanie.

 • OTÁZKA: Môj syn už navštevuje 1. ročník na inej SŠ.  Môže do Vášho gymnázia prestúpiť aj v priebehu prvého ročníka?
  ODPOVEĎ: Áno, prestup žiaka do inej strednej školy sa vo výnimočných prípadoch umožňuje aj v priebehu prvého ročníka. Podmienkou prestupu je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky.

 • OTÁZKA: Koľko rokov trvá štúdium na Vašej škole?
  ODPOVEĎ: Štúdium na našej škole trvá 5 rokov.

 • OTÁZKA: Aký je kód a presný názov Vášho študijného odboru?
  ODPOVEĎ: Kód a presný názov je: 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium.

 • OTÁZKA: Koľko hodín angličtiny sa učí v prvom ročníku?
  ODPOVEĎV prvom ročníku bilingválneho gymnázia majú žiaci 13 vyučovacích hodín anglického jazyka týždenne, z čoho 7 hodín vyučuje native speaker (rodený Angličan) a 6 hodín je venovaných gramatike anglického jazyka. V druhom a ďalších ročníkoch vyučuje anglický jazyk iba native speaker podľa učebného plánu.

 • OTÁZKA: Z čoho pozostávajú talentové skúšky?
 • ODPOVEĎ: Talentové skúšky pozostávajú z testu z anglického jazyka v písomnej forme (test AJ Reading/Listening/Writing) a ústnej forme (obrázkový príbeh, Dialóg s učiteľom v anglickom jazyku) a testu z VŠP (Všeobecné študijné predpoklady) v písomnej forme. Viac informácií o prijímacom konané nájdete na http://besst.sk/gymnazium/o-skole/koncepcia/prijimacie-konanie/.

 • OTÁZKA: Aký je maximálny počet žiakov v triede?
 • ODPOVEĎ: V jednej triede je maximálne 16 žiakov.

 • OTÁZKA: Máte aj triedy s medzinárodným programom?
 • ODPOVEĎ: Áno, keďže triedy s medzinárodným programom sú určené pre žiakov štvrtého a piateho ročníka, po prvýkrát ich otvoríme od 1.9.2017.

 • OTÁZKA: Dcéra má bezlepkovú diétu. Varíte aj bezlepkové jedlá?
 • ODPOVEĎ: Áno, v školskej kuchyni sa pripravuje aj strava pre celiatikov.